အနီးဆံုး၌ ရွိခ်င္တယ္ေတးေရး- အာခီးဒါ

VERSE 1
ကို္ယ္ေတာ့္ခံစားခ်က္ေတြလည္း
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္လာတယ္
ကို္ယ္ေတာ္ေျပာတဲ့ စကားေတြလည္း
ကၽြႏု္ပ္ေျပာတဲ့စကားေတြပဲ ျဖစ္လာတယ္

PRE-CHO
ကၽြႏု္ပ္အသက္ရွင္တိုင္းဟာ
ကို္ယ္ေတာ့္အသက္၀ိညာဥ္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ရပ္တည္ႏိုင္တာ
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕အခ်စ္ေၾကာင့္သာ

CHORUS
အနီးဆံုး၌ ရွိခ်င္တယ္
အနီးဆံုး၌ ရွိခ်င္တယ္ အနီးနားေလးရွိခ်င္တယ္အၿမဲ
ကၽြႏု္ပ္ရွိရွိသမွ်ထက္ ခ်စ္တယ္ေနာ္
အနီးဆံုး၌ ရွိခ်င္တယ္
အနီးဆံုး၌ ရွိခ်င္တယ္ အနီးနားေလးရွိခ်င္တယ္ အၿမဲ
ကၽြႏု္ပ္ရွိရွိသမွ်ထက္ ခ်စ္ရတဲ့ ေယ႐ႈ

BRIDGE
ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ခြဲလို႕မေနႏိုင္ဘူး
ကိုယ္ေတာ္သာ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀အတြက္
မရွိလို႕မျဖစ္ပါ ကိုယ္ေတာ္နဲ႕
ေ၀းၿပီးမေနခ်င္ဘူး အခ်ိန္တိုင္းမွာ

ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ေတြ႕ခ်င္တယ္ ေန႕တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ ရွိခ်င္တယ္ ေနရာတိုင္းမွာ
ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ ေတြ႕ခ်င္တယ္  အခိ်န္တိုင္းမွာ
ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ ရွိခ်င္တယ္ အၿမဲတမ္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.