ကုိယ္ေတာ္အားဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းေတးဆုိ  - စအုိက္ဇက္

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္အသက္လက္ခံပါ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ပူေဇာ္ဆက္သ
ေန႔ရက္အခ်ိန္ရွိသမွ်
ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ျပည့္ေစပါ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစပါ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္း ႏႈိးေဆာ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္လက္မႈေဆာင္ေစပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္အဖုိ႔သာ
ကၽြႏ္ုပ္ေျခ လ်င္ျမန္ေစပါ ကၽြႏ္ုပ္ေျခ လ်င္ျမန္ေစပါ

VERSE 3
ကၽြႏ္ုပ္အသက္လက္ခံပါ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းက်ဴးရာ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္သာ
ကၽြႏ္ုပ္ႏႈတ္ကုိ ျပည့္ေစပါ ကၽြႏ္ုပ္ႏႈတ္ကုိ ျပည့္ေစပါ

VERSE 4
ကၽြႏ္ုပ္ ေရႊ ေငြ ရွိသမွ် ကုိယ္ေတာ္ျမတ္လက္ခံမူပါ
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ အလုိရွိရာ
ကၽြႏ္ုပ္ဥာဏ္ကုိ သံုးမူပါ ကၽြႏ္ုပ္ဥာဏ္ကုိ သံုးမူပါ

VERSE 5
ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္ျခင္း လက္ခံပါ ေျခေတာ္ရင္းမွာ ခ်ထားပါ
ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ယူေတာ္မူလွ်င္
ကုိယ္ေတာ္ဖုိ႔ျဖစ္မည္အစဥ္ ကုိယ္ေတာ္ဖုိ႔ျဖစ္မည္အစဥ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.