တိုင္ေတာ္ထက္မွာေတးေရး- ကိမ္းေပါင္

VERSE
ကားတိုင္ေပၚမွာ အေသခံခဲ့တယ္
အျပစ္မရွိတဲ့ ဘုရားျမတ္သားေတာ္
ကားတိုင္ေပၚမွာ အပယ္ခံခဲ့တယ္
အဖရဲ႕အျမတ္ႏိုးဆံုးသားေတာ္

PRE-CHO
သက္ရွိ သက္မဲ့ အရာခပ္သိမ္း
ဖန္ဆင္းကာ အုပ္စိုးသူ
အေစခံကၽြန္ သဏၭာန္ေဆာင္ယူကာ
သိုးသူငယ္ေလးပမာ အေသခံခဲ့

CHORUS
တိုင္ေတာ္ထက္မွာ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ၿပီ
က်ိန္ျခင္းအျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္အနာ ေပးေပ်ာက္ၿပီ
တိုင္ေတာ္ထက္မွာ ေဆးေၾကာခဲ့ၿပီ
ကဗၺလာလိုနီ ကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ားကို
ျဖဴစင္ေစခဲ့ၿပီ စင္ၾကယ္ေစခဲ့ၿပီ
မိုးပြင့္ပမာ ထာ၀ရ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.