ခ်ီးေျမႇာက္ၾက
ေတးေရး- ခြါလ္ပီး

VERSE 1
ေယရႈက ကၽြႏ္ုပ္အတြက္အေကာင္းဆံုးဘဝရွင္ပဲ
ခြန္အားေပး လမ္းျပပို႔ေဆာင္လို႔ေန အျမဲ
ခ်ီးေျမွာက္ခ်ီးမြမ္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္စိုးစံ
အခုေတာ့ ခ်ီးမြမ္း

CHORUS
(ခ်ီးေျမွာက္ၾက)၂ ခ်ီးမြမ္းၾက
ကိုယ္ေတာ္ရွင္အား
လက္ခုပ္တီးကခုန္ျပီးေတာ့
ကိုယ္ေတာ္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္း

VERSE 2
ဝန္ေလးသူ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ဝန္ေပါ့၍ျပန္တယ္
နာေသာသူ တို႔ထိျပီးေတာ့ က်န္းမာတယ္
ခ်ီးေျမွာက္ခ်ီးမြမ္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္စိုးစံ
အခုေတာ့ ခ်ီးမြမ္း

BRIDGE
ကုိယ္ေတာ့္ထံ၌ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာ မရွိၿပီပဲ
ေျခလက္ေသသူ က်န္းမာေစတယ္
ေသေသာသူေတြ ထေျမာက္ေစတယ္
ဝမ္းနည္းေသာသူ ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
လဲက်ေသာသူ ထူမေပးတယ္
အားနည္းေသာသူ ခြန္အားေပးတယ္
အျပစ္ရွိေသာသူ ကယ္တင္ေပးတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.