ဘယ္သူ႕အတြက္လဲေတးေရး-ေသာမတ္စ္
ေတးဆုိ- ရတနာဦး

VERSE 1
တြယ္ရာမိဘမဲ့တဲ့ ကေလးေတြ ကယ္သူေ၀းလုိ႔ ဒုကၡမ်က္ရည္
အၾကင္နာေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတ ဟစ္ေအာ္ေန
ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိသလဲ
အေဖအေမေခၚရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေန

VERSE 2
တြယ္ရာမဲ့တဲ့ေသာကဘ၀ေတြ အေဖာ္မြန္စြန္႔ခဲ့ မုဆိုးမေတြ
ကယ္တင္ရွင္ကို ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတ ဟစ္ေအာ္ေန
ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိသလဲ
မွီခုိစရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေန

CHORUS 1
အငယ္ဆံုးေသာသူ သခင္ဘုရားခ်စ္သူ
ထိုသူကို ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ျပဳမူသူတိုင္းအတြက္
သမၼာတရားသိသူ သခင္ဘုရား၏လူ
လည္တိုင္မွာ ဆြဲလို႔ထားတဲ့ ႀကိတ္ဆံု ဘယ္သူအတြက္
ဘယ္သူအတြက္လဲ

VERSE 3
တြယ္ရာမဲ့တဲ့ ဒုကၡဘ၀ေတြ ေ၀ဒနာဆိုးမ်ား ႏွိပ္စက္ႏြမ္းေၾက
ကယ္ပါယူပါ ဆာငတ္မႈအတြက္ ေတာင္းဆိုေန
ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိသလဲ
ခိုလႈံစရာ ဒီေလာကမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေန

CHORUS 2
အငယ္ဆံုးေသာသူ သခင္ဘုရားခ်စ္သူ
ထိုသူကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လက္ခံသူတိုင္းအတြက္
သမၼာတရားသိသူ သခင္ဘုရား၏လူ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေပးမယ့္ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ဘယ္သူ႔အတြက္
ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.