ဆာလံက်ဴးေတးဆုိ  - မီးမီးခဲ

VERSE 1
ငါ့သုိးထိန္းကား ဘုရားေပတည္း စိမ္းလန္းအရပ္၌ အိပ္ေစသည္
ငါ့နားမွာ ရွိေနေတာ္မူ၍ အလုိျပည့္စံုျခင္းသုိ႔ေရာက္ေစ
မြန္းတည့္အခ်ိန္ ပုိ႔ေဆာင္မူေပ သန္းေခါင္မွာလည္း ကာကြယ္ကာမူေလ

VERSE 2
ငါ့ဝိညာဥ္ကုိ အားျပည့္ေစ၍ တရားလမ္း၌ ေသြးေဆာင္မူေလ
ေသမင္းအရိပ္ လႊမ္းမုိးေသာခ်ဳိင့္ ေလွ်ာက္ရေသာ္လည္း မေၾကာက္ရြံ႕ႏုိင္
အေၾကာင္းမူကား ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ငါႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏

VERSE 3
လွံတံေတာ္ႏွင့္ေတာင္ေဝွးေတာ္သည္ ငါ့ကုိ အစဥ္ခ်မ္းသာေစ၏
ရန္သူေရွ႕မွာ စားပြဲခင္း၍ ငါ့ေခါင္းကုိ ဆီႏွင့္လိမ္းမူေပ
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ တစ္သက္လံုးစံ အိမ္ေတာ္မွာ ၿမဲေနမည္အမွန္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.