အႏိႈင္းမဲ့ေသာေယ႐ႈ

ေတးေရး-ဗ်က္သင္
ေတးဆို- စံပီး

VERSE
ထာဝရဘုရားသည္ သနားတတ္ေသာသေဘာ
ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ သေဘာႏွင့္ျပည့္စံု
စိတ္ေတာ္လည္းရွည္လ်ားမူျပီး ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသူ
ကရုဏာေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္၌ အစဥ္အျမဲၾကြယ္ဝမူသည္

PRE CHORUS
အျငိဳးကိုမထားဘဲ ကၽြႏ္ုပ္ရွိသမွ် အျပစ္တို႔အတြက္
ကားတိုင္ထက္မွာ အေသြးေတာ္သြန္း
နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္အသက္ကိုစေတး

CHORUS
အႏႈိင္းမဲ့ေသာ ေမတၱာေတာ္
အႏႈိင္းမဲ့ေသာ သစၥာေတာ္
အႏႈိင္းမဲ့ေသာ မ်က္ေမွာက္ေတာ္
အႏႈိင္းမဲ့ေသာ ေယရႈ

အႏႈိင္းမဲ့ေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္း
အႏႈိင္းမဲ့ေသာ စြန္႔လႊတ္ျခင္း
အႏႈိင္းမဲ့ေသာ ေပးဆပ္ျခင္း
အႏႈိင္းမဲ့ေသာ ေယရႈ
ကိုယ္ေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.