အံ့ဖြယ္ေက်းဇူးေတာ္က်ဴးေတးဆုိ  - Candy

VERSE 1
ေက်းဇူးေမတၱာ အံ့ဖြယ္ခ်ဳိသာ ျပစ္သား ငါ့ကုိ ကယ္ရွာ
ေပ်ာက္ဆံုးရာမွ ျပန္ေတြ႕ခဲ့ၿပီ ကန္းေသာ မ်က္စိျမင္ၿပီ

VERSE 2
သက္တာခရီ ေၾကာက္ဖြယ္လမ္းမွာ ေက်းဇူးေတာ္စဥ္ရွိပါ
ယံုသည့္ခ်ိန္မွာ ရဲရင့္အားရွိ ေၾကာက္ျခင္းလ်င္းမရွိၿပီ

VERSE 3
ေနထက္ေတာက္ပ ထုိျပည္ေတာ္မွာ အံ့ဖြယ္ေမတၱာေတာ္မ်ား
ေရွ႕ကကဲ့သုိ႔ ခ်ီးမြမ္းဆုိမည္ ကုန္ဆံုးျခင္း မရွိၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.