ယဇ္
ေတးေရး-ထန္ေသာင္ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား

VERSE 1
အရာရာအားလံုးကို စြန္႕လႊတ္ကာ
ဦးတည္လာ ကိုယ္ေတာ့္အနားနားမွာ
ႏွလံုးသား ငို႐ႈိက္သံကို ကိုယ္ေတာ္ နားစြင့္မူပါ
အတြင္းႏွလံုးသားကို အၿမဲစစ္ေဆးမူပါ

VERSE 2
အေပၚယံမ်က္ႏွာဖံုးလႊာ မၾကည့္ေသာသူ
ခြဲျခားျခင္းေတြ အလ်ဥ္းမရွိသူ
ႏွလံုးသားယဇ္ပလႅင္ကို ပူေဇာ္ ဆက္သပါ၏
ေမႊးရနံ႔ယဇ္လို လက္ခံေပးမူပါ

CHORUS
ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ်ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ကိုးကြယ္
ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ကိုးကြယ္
အတြင္းႏွလံုးသားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ကိုးကြယ္
စိတ္၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ကိုးကြယ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.