ေယ႐ႈဘုိ႔ သင္၌ ေနရာအခန္းရွိသလားက်ဴးေတးဆုိ  - စအုိက္ဇက္

VERSE 1
သင္ျပစ္ထုပ္ခံေသာအရွင္ ေနရာအရပ္ ရွိသလား
ေခါက္လ်က္ဝင္ရန္ ခြင့္ေတာင္းေနစဥ္ ျပစ္ရွိသူ လက္ခံမည္လား

CHORUS
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ ေယ႐ႈရွင္ဖုိ႔ ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္ ခ်ိန္ရွိစဥ္ ဝင္ရန္ ေတာင္းပန္

VERSE 2
ေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးသာ သင့္စိတ္တြင္ေနရာရွိေပ
သင့္တြက္ေသခံရွင္သခင္အား ေနရာသင္သည္ ဖြင့္မေပး

VERSE 3
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ေခၚဖိတ္စဥ္ခါ ေယ႐ႈဘုိ႔ခ်ိန္ရွိသလား
ယေန႔လက္ခံရာေန႔ျဖစ္ပါ နက္ျဖန္တုိင္ေအာင္ မဆုိင္းရာ

VERSE 4
ေက်းဇူးေတာ္ေန႔လြန္မသြားခင္ ေနရာအခ်ိန္ကုိ ဆက္သ
မၾကာခင္ သင့္စိတ္ခုိင္မာလွ်င္ ေတာင္းပန္သံကုိ သင္မၾကား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.