ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ခ်င္

ေတးေရး- PRITLO

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခ်င္တယ္
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခ်င္တယ္
မေန႔ကထက္ဒီေန႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုတိုး၍ သိခ်င္တယ္
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခ်င္တယ္
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခ်င္တယ္
မေန႔ကထက္ဒီေန႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုတိုး၍ သိခ်င္တယ္
ေန႔ရက္တိုင္း

VERSE 1
ငါ့ဘဝ ေမွာင္မိုက္ခ်ိန္ အလင္းေပးေသာ အရွင္ပါ
ဘဝရဲ႕အခက္အခဲေတြ ေျဖရွင္းေပးေသာ သခင္ပါ
တစ္ေယာက္တည္း အေဖာ္မဲ့ခ်ိန္
အနားမွာ အစဥ္ရွိသူ အားကိုးရာမဲ့ခ်ိန္
ခြန္အားေပးသူ သခင္ေယရႈ

BRIDGE
(အနီးကပ္ဆံုး အေဆြပါ အရင္းႏွီးဆံုး သခင္ပါ
လမ္းျပေသာ အရွင္ပါ မစေသာ သခင္ပါ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.