ငါသည္ဘုရား
ေတးေရး- ခြါလ္ပီး

VERSE
ငါ့ကိုေခၚေလာ့ ငါထူးမည္
င့ါကိုရွာေလာ့ အေတြ႕ခံမည္
နက္နဲေသာအရာမ်ား ထပ္၍
ငါဖြင့္ျပမည္

PRE-CHO
ငါသည္ဘုရင္တကာတို႔ရဲ႕ဘုရင္
အရွင္တကာတို႔ရဲ႕အရွင္
ငါသည္ ကယ္တင္ေသာအရွင္
ထာ၀ရအသက္ရွင္

CHORUS
ငါ့ရဲ႕ၿငိမ္သက္ျခင္း ငါ့ရဲ႕စံုလင္ျခင္း
ငါ့ရဲ႕ၾကြယ္၀ျခင္းေတြ အားလံုးငါေပးၿပီ
ငါ့ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္း ငါ့ရဲ႕ေအာင္ျမင္ျခင္း
ငါ့ရဲ႕လြတ္ေျမာက္ျခင္းေတြ အားလံုးငါေပးၿပီ
ယံုၾကည္သူအတြက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.