ဌာနေတာ္ေတးေရး-ထန္ေသာင္

VERSE
၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြၿပီ
ေလထုတစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲၿပီ
ဆာငယ္သူကို တို႔ထိ စကားေျပာေနၿပီ
မ်က္ေမွာက္ေတာ္နဲ႔ လႊမ္းမိုးၿပီ
မသိ၍နားမလည္ႏိုင္ေသာ နက္နဲေသာအရာမ်ား
၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဖြင့္ျပေနၿပီ

PRE-CHORUS
အနက္႐ႈိင္းဆံုးေသာ ထင္ရွားျပေသာ
ကိုယ္ေတာ့္မ်က္ေမွာက္မွာ အရာရာျပည့္စံု
ထင္ရွားျပေသာ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေသာ
ကိုယ္ေတာ့္မ်က္ေမွာက္မွာ အရာရာျပည့္စံု

CHORUS
အေျခအေနေတြအားလံုး ထူးျခား ေျပာင္းလဲၿပီ
အနာေတြအားလံုး ေပ်ာက္ကင္းလို႕ က်န္းမာၿပီ
လိုခ်င္တာအားလံုး သိမ္းပိုက္ရရွိၿပီ
အရာရာေတြအားလံုး ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဌာန
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.