ခ်ီးမြမ္းႏွလံုးသားရဲ႕အရွင္ေတးေရး- ေဇာ္လင္းေအာင္
ေတးဆို- ထန္ေသာင္

VERSE 1
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းေတြ သီဆိုရင္းနဲ႔
သခင့္ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီ
ခ်စ္တဲ့ အေၾကာင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဖို႔
ႏွလံုးသားရဲ႕ အရွင္ ကိုယ္ေတာ့္အနားသို႔ ကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ

VERSE 2
အို.. ငါရဲ႕ ၀ိညာဥ္ထာ၀ရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းမဆံုးပါ
ဒီသံစဥ္မ်ားနဲ႔ သခင့္ရဲ႕ ေမတၱာေျခေတာ္ရင္းသို႔
ႏွလံုးသားရဲ႕ အရွင္ ကိုယ္ေတာ္အနားသုိ႔ ကၽြႏု္ပ္လာၿပီ

PRE CHORUS
အႀကီးျမတ္ဆံုး ထာ၀ရ ဘုန္းႀကီးအရွင္
ကိုးကြယ္ဖို႔ အစဥ္ခံထိုက္

CHORUS
(ဟာေလလုယာ ဘုန္းႀကီးေသာဘုရား
ဟာေလလုယာ သန္႔ရွင္းေသာနာမ) ၂ ခ်ီးမြမ္းမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.