လာလုိေသာသူတုိင္း လာႏုိင္ျခင္းက်ဴးေတးဆုိ  - မာေလး

VERSE 1
ၾကားရေသာသူတုိင္း သတင္းေတာ္ျမတ္လႊင့္ပါ
ေလာကတစ္ေလွ်ာက္လံုး မဂၤလာသတင္းေၾကာ္ျငာ
၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္း လူတုိင္းတုိ႔အားေၾကြးေၾကာ္
လာလုိသူတုိင္း လာၾကေလာ့

CHORUS
လာလုိေသာသူတုိင္း လာႏုိင္ေၾကာင္းေၾကြးေၾကာ္
ေတာင္ေပၚေတာင္ၾကား ထုိသတင္းေတာ္ျမတ္ လႊင့္ေလာ့
လမ္းလြဲေသာသူအား ခ်စ္ဘခင္ေခၚမူေလ
လာလုိသူတုိင္း လာႏုိင္ေပ

VERSE 2
လာလုိေသာသူတုိင္း ဆုိင္း၍ မေနေလရာ
တံခါးေပးဖြင့္ေနစဥ္ ၀င္လုိလွ်င္ ၀င္လုိလွ်င္၀င္ပါ
ေယ႐ႈရွင္သည္ မွန္ေသာ အသက္လမ္းျဖစ္ေစ
လာလုိသူတုိင္း လာႏုိင္ေပ

VERSE 2
လာေသာသူဖုိ႔ ကတိေတာ္ျမတ္ၿမဲတည္
လာလုိေသာသူသည္ အစဥ္သည္းခံရမည္
လာလုိေသာသူ ထာ၀ရအသက္ရေခ်
လာလုိသူတုိင္း လာႏုိင္ေပ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.