ႏိုးထတိုးပြား ျမန္မာျပည္ေတးေရး- ထန္ေသာင္

VERSE
လက္ခုပ္တီးလ်က္ ကခုန္ကာ ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္
တံပိုးမႈတ္လ်က္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္ေဟ့..
ႏိုးထမႈအတြက္ ဘုရားရွင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္
သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ မီးသက္ေရာက္ၿပီေဟ့..

CHORUS
(ႏိုး..ႏိုး..ႏိုး..ႏိုး..ႏိုးထၿပီ
တိုး..တိုး..တိုး..တိုး..တိုးပြားၿပီ
တို႕..တို႕..တို႕..တို႕ရဲ႕ ျမန္မာျပည္
၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ) ၂

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.