သန္႔ရွင္း၊ သန္႔ရွင္း၊ သန္႔ရွင္း လာဦးညြတ္ဝတ္ျပဳစုိ႔ေတးဆုိ  - Ever Glades

သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း အနႏၱတန္ခုိးမင္း
နံနက္ေစာေစာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းဧက်ဴးမည္
သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း စြမ္းႀကီးဂ႐ုဏာရွင္
သံုးပါးတစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္

သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း ၾကင္နာျခင္းရဲ႕အရွင္
သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း ၿငိမ္သက္ျခင္းရဲ႕အရွင္
ခ်ီးေျမႇာက္ၾကစုိ႔ ဂုဏ္ေတာ္နာမျမတ္
ခ်ီးေျမႇာက္ၾကစုိ႔ ဂုဏ္ေတာ္နာမျမတ္
ခ်ီးေျမႇာက္ၾကစုိ႔ ဂုဏ္ေတာ္နာမျမတ္
သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား

သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း ေကာင္းကင္သားအေပါင္းတုိ႔
ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕ သရဖူကုိခ်လ်က္ ကုိးကြယ္ၾက
ေကာင္းကင္တမန္သရပ္ ေရွ႕ေတာ္၌ ျပပ္ဝပ္သည္
ေျပာင္းလဲျခင္းကင္းေသာ ထာဝရဘုရား

(ျပပ္ဝပ္လ်က္ ဘုရားျမတ္ထံေတာ္ပါး
ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း အားကုိးလ်က္ ကုိးစားရင္း ခုိကုိးေန)
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ဘုရား အစဥ္ လမ္းျပစိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာ
(ေကာင္းျမတ္ေသာ သုိးထိန္း အရွင္ဘုရား
ေကာင္းျမတ္ေသာ သုိးထိန္း ဘုရားရွင္ျမတ္)

သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း စြမ္းႀကီးဂ႐ုဏာရွင္
သံုးပါးတစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.