နက္႐ိႈင္းေသာမ်က္ေမွာက္ေတာ္ေတးေရး- အက္စ္တာႏွင္းပြင့္
ေတးဆို- ရြယ္ႏူး

VERSE
ကိုယ္ေတာ္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ ဤအရပ္တြင္ျပည့္ေစပါ
လူတိုင္း အေပၚသြန္းၿဖိဳးမူပါ
ကိုယ္ေတာ္ မ်က္ေမွာက္သာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ
ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးသား အစြဲလန္းဆံုးေနရာ

CHORUS
အတမ္းတဆံုးအရာ နက္႐ိႈင္းေသာ သခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္ပါ
အျခားအရာမလိုပါ အနတၱ
အလြမ္းဆြတ္ဆံုးအရာ နက္႐ိႈင္းေသာသခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္ပါ
ေတာင့္တ ၀ိညာဥ္ ေရာင့္ရဲေစပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.