ဆုေတာင္းရန္နာရီက်ဴးေတးဆုိ  - ရတနာဦး

VERSE 1
ဆုေတာင္းလုိငွါ မွတ္သားနာရီ ေလာကီမႈေရး မ်ဳိးမ်ဳိးပယ္၍
ငါလုိသမွ် ဆုပဌနာ အဘပလႅင္ေတာ္ေရွ႕ေလွ်ာက္ရာ
ဒုကၡဖိႏွိပ္ ပူေဆြးကာလ အျပစ္ေသြးေဆာင္ ပါနီးခါမ်ား
သင္လွည့္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာ၏ ေအာက္ေမ့လွဖြယ္ ဆုေတာင္းနာရီ

VERSE 2
ေအာက္ေမ့လွဖြယ္ ဆုေတာင္းနာရီ ေတာင္းေသာသူအား ငါကားေပးမည္
ဂတိထားေသာ သစၥာရွင္မင္း အမိန္႔ေတာ္ယံု မွီခုိကုိးလွ်င္
ငါပူရာမ်ဳိး လုိရာရွိရွိ ေျခရင္းေတာ္၌ လွိမ့္လွန္လွဲ၍
ေလွ်ာက္ထားျခင္းငွါ သင့္ကုိေစာင့္မည္ ေအာက္ေမ့လွဖြယ္ ဆုေတာင္းနာရီ

VERSE 3
ေအာက္ေမ့လွဖြယ္ ဆုေတာင္းနာရီ ေကာင္းကင္အဘ အိမ္ေတာ္ေနမည္
ဤယာယီတဲ မစြန္႔မခ်င္း သင္ႏွစ္သိမ့္ေစ ေက်းဇူးခံလွ်င္
သက္ထာ၀ရ ခံစားယူမည္ အာကာသ၌ ငါပ်ံတက္စဥ္
တန္ေနရစ္ေတာ့ ငါျမြက္ဆုိမည္ မည္ ေအာက္ေမ့လွဖြယ္ ဆုေတာင္းနာရီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.