လြန္မသြားပါႏွင့္က်ဴးေတးဆုိ  - သဲသဲလူ

VERSE 1
ကယ္တင္ရွင္လြန္မသြားပါႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ပါ၏
ျခားေသာသူႏွင့္ စိတ္ေတာ္ေတြ႕လွ်င္ လြန္မသြားပါႏွင့္

CHORUS
ေယ႐ႈ ေယ႐ႈ ကၽြႏ္ုပ္ေခၚပါ၏
ျခားေသာသူကုိ ေခၚ၍ေနစဥ္ လြန္မသြားပါႏွင့္

VERSE 2
ဂ႐ုဏာပလႅင္ေတာ္ရင္းမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းေပးပါ
ေနာင္တစိတ္ႏွင့္ ဒူးေထာက္ေနစဥ္ မယံုျခင္းကယ္မ

VERSE 3
ကုသုိလ္ေတာ္ကုိသာ ယံုၾကည္လ်က္ မ်က္ႏွာေတာ္ရွာမည္
ေၾကမြဝိညာဥ္က်န္းမာေစပါ ေက်းဇူးျဖင့္ ကယ္မ

VERSE 4
သက္သာျခင္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္မွာ သက္ထက္ဖုိးထုိက္လွ
ကုိယ္ေတာ္အျပင္ေအာက္ရပ္ေကာင္းကင္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္မရွိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.