ဆာလံသီခ်င္း
ေတးေရး- ခြါလ္ပီး
ေတးဆို- ထန္ေသာင္

VERSE
တံပိုးမ်ားမႈတ္လ်က္ တေယာႏွင့္ေစာင္းကိုတီး
ကုခုန္ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့
ၾကိဳးမ်ားျပည့္စံုေသာ တူရိယာကိုတီး
ႏွဲခရာမႈတ္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾက

CHORUS
လာၾက . . . ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့
ရႊင္လန္းစြာ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့
လာၾက . . . ဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့
ထာဝရခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့

BRIDGE
ပတ္သာတီးလ်က္ လင္းကြင္းကိုလည္း တီးကာ
ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.