ေပးအပ္လိုက္ပါေတးေရး-ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆို- ေစာ၀င္းလြင္

VERSE
ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားျခင္း
ငယ္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ကယ္ႏႈတ္ကာ
ထေျမာက္ေစခဲ့ၿပီ သခင့္ေရွ႕ေတာ္၀င္ရဦးမည္
လုိသည္မွာ သင္ကိုယ္တိုင္အပ္ႏွံေလေသာအခါ

PRE CHORUS
ေသျခင္းအား ခ်ဴပ္ေႏွာင္ အသက္ရွင္သြားရလမ္း
ေသသူအိမ္ကုိ ငွားယူေစခိုင္းမႈ ထေျမာက္ေစခဲ့ၿပီ
သခင့္ေရွ႕ေတာ္၀င္ရဦးမည္
လုိသည္မွာ သင္ကိုယ္တိုင္ လက္ေတာ္မွာအပ္ထား

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကေရြးခ်ယ္ ထူးျခားမႈရွိလိမ့္မည္
ကိုယ္ေတာ္ရွင္က သံုးေသာ္ သခ်ိဴၤင္းလည္း ခဏဧည့္သည္
ခ်ိဴတဲ့ေနတယ္ သင့္ရဲ႕စိတ္ေတြ ထံေတာ္ပါး ေပးလုိက္ပါ
ခ်ီးမြမ္းသံ အသင္ၾကား ထေျမာက္ခႏၶာမ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.