လံုေလာက္ေသာေက်းဇူးေတာ္ေတးေရး- ကိမ္းေပါင္

CHORUS
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ မစံုလင္ေသာ သားသမီးအတြက္
လံုေလာက္တယ္ မကုန္ခမ္းသြားဘူးကြယ္
ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲပါ နံနက္တိုင္း သူ႕ဂ႐ုဏာ
ခံစားေစ တုႏိႈင္းမဲ့ ေမတၱာရွင္

VERSE 1
ခက္ခဲခ်ိန္တိုင္း ကၽြႏု္ပ္အနားၿမဲေရာက္လာ
ကူညီကာ လမ္းျပ ပို႕ေဆာင္တယ္
၀မ္းနည္းခ်ိန္တိုင္း ကၽြႏ္ုပ္အနားၿမဲရွိသူ
ကိုယ္ေတာ္သာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အေဖာ္မြန္ပါ

VERSE 2
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အနာဂတ္ ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕လက္၀ယ္
ယံုၾကည္စြာလိုက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္မယ္
စြန္႕ပစ္၍မထား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပစ္မွားမိလည္း
ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တိုင္ အတူရွိမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.