သခင့္ျမစ္ေရေတးေရး - ဆရာတိုက္တပ္စ္ေသြး ၊ဆရာမေမရီစန္းမင္း (The Altar/ The City)

VERSE
အထက္ေကာင္းကင္မွ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးဆင္းေသာ
လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ ပလႅင္ေတာ္တက္က ျမစ္ေရ
၀မ္းေျမာက္ေစျဖင့္ အထံေတာ္ပါး ကူးခတ္မည္
အို ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္း

CHORUS
ကူးခတ္မည္ သခင့္ရဲ႕ျမစ္ေရ စီးေမ်ာမည္ သခင့္ရဲ႕ျမစ္ေရ
ႏိုးထမႈ စီးဆင္း တိုင္းႏုိင္ငံအေပၚ

BRIDGE
ဤျမစ္ေရ၌ တိုင္းႏိုင္ငံ ႏိုးထျခင္း
ဤျမစ္ေရ၌ တိုင္းႏိုင္ငံ က်န္းမာေစ
ဤျမစ္ေရ၌ ဘုန္းေရာင္ျခည္ ထြန္းလင္းျခင္း အထံေတာ္၌

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.