ကုိယ္ေတာ္အလုိေတာ္အတုိင္းေတးဆုိ  - ယူးရီ

VERSE 1
ေယ႐ႈကုိယ္ေတာ္အလုိ ကၽြႏ္ုပ္အလုိျဖစ္ေစ
ခ်စ္ျခင္းလက္ေတာ္ထဲသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္ကုိအပ္ေပး
ဝမ္းနည္းဝမ္းေျမာက္စဥ္ခါ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ လမ္းျပပါ
ကုိယ္ေတာ္အလုိေတာ္သာ ျဖစ္ေစဆုိႏုိင္ေစပါ

VERSE 2
ေယ႐ႈကုိယ္ေတာ္အလုိ ငုိလ်က္ ဝန္ခံရလွ်င္
ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ၾကာ္သည္ မွိန္၍ မကြယ္ေစႏွင့္
ကုိယ္ေတာ္ေျမေပၚငုိေၾကြး တစ္ေယာက္တည္းဝမ္းနည္းေပ
ကၽြႏ္ုပ္ငုိေၾကြးရလွ်င္ အလုိေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္

VERSE 3
ေယ႐ႈကုိယ္ေတာ္အလုိ ကၽြႏ္ုပ္ဖုိ႔ေကာင္းလွ၏
ေနာက္ေနာင္ျဖစ္ေလသမွ် ကုိယ္ေတာ္ကုိ ယံုပါမည္
ေကာင္းကင္ထက္ အိမ္ေတာ္သုိ႔ ၿငိမ္သက္စြာ တက္သြားလုိ
ကုိယ္ေတာ္အလုိျဖစ္ေစ အစဥ္သီခ်င္းက်ဴးဧ

အာမင္ အာမင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.