သခင့္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္ေတးေရး- ဆရာအုပ္စိုးကို (SOH)

CHORUS
အႏိႈင္းမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ တည္ၿမဲတဲ့ ဂ႐ုဏာေတာ္ လံုျခံဳစြာ ကြယ္ကာေစာင့္ထိန္းခဲ့ လက္ေတာ္
သခင့္ရဲ႕ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ ထြန္းလင္းတဲ့ အထံေတာ္
အရာခပ္သိမ္းရဲ႕ အရင္းအျမစ္ သခင့္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္

VERSE 1
ကိုယ္ေတာ္အား သီခ်င္းဆိုမည္ ထာ၀ရခ်ီးေျမွာက္ပါ၏ သခင့္ရဲ႕ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္မည္
အစဥ္အၿမဲတမ္းစီးဆင္းေနေသာ သခင့္အခ်စ္ ထာ၀ရတည္ အံ့ၾသမိန္းေမာလ်က္ ေရွ႕ေတာ္သို႕ တိုး၀င္

VERSE 2
ကို္ယ္ေတာ္အားကိုးကြယ္မည္ ႐ိုေသလ်က္ျပပ္၀ပ္ပါမည္
သခင့္ရဲ႕ ဘုန္းႀကီးျခင္းအနႏၱ ဖူးေတြ႕ခ်င္သည္
ပလႅင္ေတာ္ထဲမွ စီးဆင္းေနေသာ သခင့္ရဲ႕ သန္႕ရွင္းျခင္း
တုန္လႈပ္ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ အထံေတာ္ကို တိုး၀င္

BRIDGE
ဟာေလလုယာ ..ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.