ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ အသစ္ေသာဝိညာဥ္ / ရွိသမွ်စြန္႔၍က်ဴးေတးဆုိ  - The Key

VERSE
(သန္႔ရွင္းေသာ ႏွလံုးသားေလး ဖန္ဆင္းေပး အုိအဖ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ အသစ္ေသာ ဝိညာဥ္ကုိ)

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္အား ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အထံေတာ္ထဲမွ ေမာင္းမထုတ္ႏွင့္
သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းမမူႏွင့္ ျပန္၍ ေပးသနားပါ
ၿငိမ္သက္ဝမ္းေျမာက္အသက္တာ
ကုိယ္ေတာ္ျပင္ဆင္ပါ အသစ္ေသာ ဝိညာဥ္ကုိ

VERSE 1
ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ရွိသမွ် စြန္႔၍လုိက္သည္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ လမ္းျပကြယ္ကာရွင္ ျဖစ္သည္

CHORUS
ရွိသမွ်စြန္႔၍ လက္ေတာ္သုိ႔ အပ္မည္
ရွိသမွ်ကုိ ကုိယ္ေတာ္လက္သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္သည္ အပ္မည္

VERSE 2
ေနာင္တရလ်က္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္
ကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းျခင္းကုိ နားေညာင္း သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ေတာ္ သြန္းေလာင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.