ေအာင္ျမင္ေသာသူထက္ ေအာင္ျမင္ေသာသူေတးေရး- ထန္ေသာင္

VERSE
၀မ္းေျမာက္လ်က္ကခုန္ သီက်ဴး
ကိုယ္ေတာ္သာ အျမင့္ျမတ္ဆံုးဘုရင္
ႏွလံုးသားရဲ႕အရွင္ သခင္ေယ႐ႈ
ကိုယ္ေတာ္သာ အားလံုးရဲ႕အရွင္
၀မ္းေျမာက္လ်က္ကခုန္သီက်ဴး
ကိုယ္ေတာ္ခပ္သိမ္းတို႕ဘုရင္
ႏွလံုးသားရဲ႕အရွင္ သခင္ေယ႐ႈ
ကိုယ္ေတာ္ဟာ အားလံုးပဲ

PRE-CHO
အ႐ႈံးသမားလို မိႈင္တိုင္တိုင္မေနနဲ႕
ေယ႐ႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တာ သင္ပဲေလ

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္သာ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ဆံုးသခင္
လြတ္ေျမာက္ျခင္းေပးသူ
ငရဲထဲမွလြတ္ က်ိန္ျခင္းထဲမွ လြတ္ေစၿပီ
ဒီအခိ်န္ ရႊင္ျမဴးေသာစိတ္ႏွင့္ခုန္
ေအာင္သံကိုလႊင့္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းမည္
ေအာင္ျမင္ေသာသူထက္
ေအာင္ျမင္ေသာသူျဖစ္ေစၿပီ ေယ႐ႈအားျဖင့္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.