ဆႏၵတစ္ခုေတးေရး- ကိမ္းေပါင္

VERSE
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕အနား ေနခ်င္တယ္
ကိုယ္ေတာ္ မ်က္ေမွာက္လိုခ်င္တယ္
ကိုယ္ေတာ့္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳေပးပါ

ကိုယ္ေတာ္နဲ႕အၿမဲ အတူေနခ်င္တယ္
ကိုယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀လိုအင္ပါ
ႀကံဳဆံုသမွ်မုန္တိုင္း ၿငိမ္းေစေသာသူ

CHORUS 1
(ေန႕ရက္တိုင္းကၽြႏု္ပ္ဆႏၵ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕အနား ေနခြင့္တစ္ခုသာ) ၂
ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၏

CHORUS 2
(အျခားရက္ရွိ ရက္တစ္ေထာင္ထက္
အိမ္ေတာ္၌ တစ္ရက္သာ၍ ေကာင္း၏) ၂
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ဆႏၵ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.