မဲွ႔တစ္ေပါက္ေတးေရး- ဆရာႏိုးပုမ္
ေတးဆို- ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
သခင္မ်က္လံုး အၾကည့္ခ်င္းဆံု 
ေဖာ္ေကာင္လား တစ္စိမ့္စိမ့္ၾကည့္ေနတယ္
ကတိစကားမ်ား ဖ်က္ခဲ့သူမို႕ ေရွ႕မတိုး၀ံ့ပါကြယ္
ေျခရာေဖ်ာက္ခဲ့့ၿပီ

CHORUS
သခင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာ ေမာ္မၾကည့္၀ံ့ပါကြယ္
သခင့္ရဲ႕ေသြးေတြဟာ စြန္းထင္က်န္ေနဆဲ
မွဲ႔တစ္ေပါက္ စြန္းထင္ၿပီ သခင့္ရဲ႕ ခႏၶာ
ေျဖေဖ်ာက္မရေတာ့ပါ သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ

VERSE 2
ဟုိတစ္ခ်ိန္က တို႕အမွားမ်ား
ဒီတစ္ခ်ိန္မွာ စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီကြယ္
ကတိစကားမ်ား မေပး၀ံ့ေသာ္လည္း
သခင္ဘုရားသိေနတယ္ မကြယ္၀ွက္ဘူးကြယ္

VERSE 3
ကိုယ္ေတာ္အား အရွက္ခြဲကာ
သည္လူသား မိုက္မဲခဲ့ေလသမွ်
ေယ႐ႈဘုရား ခြင့္လႊတ္ခဲ့ၿပီမို႔
မပိုင္တဲ့တို႕အသက္တာ ဆက္ကပ္လိုက္ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.