သင့္မာနေတးေရး-Vincent စုိးျမင့္
ေတးဆို- ႏြဲ႕ယဥ္၀င္း

VERSE 1
႐ုပ္အဂၤါအဆင္းေၾကာင့္ မာနႀကီးျခင္းရွိေနလား
သင္၏ေဘး၀န္းက်င္ ျပန္ၾကည့္စမ္းပါ
သင့္လိုပင္ လွပအရာမ်ားက ဘုရားရွင္ရဲ႕
စီမံဖန္ဆင္းေပးထား အရာေတြပဲ

CHORUS
ေလာကတြင္ လူတို႔ၾကားမွာ
သင္ မာနနဲ႔ ဆက္ဆံမႈျပဳရင္
သင့္ မာနေၾကာင့္ ဒုကၡေတြမ်ားကို
သင္သာရင္ဆိုင္ေနရမယ္

VERSE 2
ဥစၥာပစၥည္းေၾကာင့္ မာန္ဂုဏ္ေမာက္ျခင္းရွိေနလား
သင္သာ ဆံုးမရင္ျပန္လွည့္မၾကည့္ႏိုင္
ေလာကီရဲ႕စည္းစိမ္ မတည္ၿမဲေၾကာင္းသိရင္ေတာ့
ကုိယ္မာနထားရွိရန္မလိုပါ

VERSE 3
သင့္ပညာေရးေၾကာင့္ မာနတရားမ်ားရွိေနလား
သင္သာ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိတတ္ရင္
ဘုရားရွင္က ေပးတဲ့ ဥာဏ္အျမင္ အလင္းတရားျဖစ္တာကို
၀န္ခံဖို႔မ်ား ျငင္းဆန္ေနလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.