ခ်ီးမြမ္းၾကေစ

ေတးေရး- ေဒးဗစ္ကိမ္းေပါင္

VERSE 1
သက္ရွိေသာသူအေပါင္း ကိုယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းၾက
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းသံမ်ား
ကမၻာေျမျပင္တစ္ခုလံုး ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစ

VERSE 2
အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ ပင္လယ္လိႈင္းေက်ာင္ေဆာင္
သံၿပိဳင္က်ဴးဧသံမ်ား
ကမၻာေျမျပင္တစ္ခုလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ

PRE CHORUS
ေအာင္ျမင္ျခင္းနဲ႔ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီပဲ
မာရ္္နတ္အား အလဲထိုးခဲ့ၿပီပဲ
ထာ၀ရငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီပဲ
ထာ၀ရအသက္ရရွိခဲ့ၿပီပဲ
ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ

CHORUS
အို လြတ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ကခုန္မယ္
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္မယ္
လြတ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ကခုန္မယ္
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႕ေၾကြးေၾကာ္မယ္
ကိုယ္ေတာ့္ေရွ႕မွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.