၀ိညာဥ္ တန္ခိုး

ေတးေရး- ခြါလ္ပီး

VERSE 1
၀ိညာဥ္မိုး ရြာသြန္းေစၿပီိ
၀ိညာဥ္တန္ခိုး သက္ေရာက္ေစၿပီ
မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အရာမ်ား
၀ိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစၿပီ

VERSE 2
ဝိညာဥ္မီး ေလာင္ကၽြမ္းေစၿပီ
ဝိညာဥ္ေတာ္ ေစလႊတ္မူၿပီ
ဝိညာဥ္တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္ကာ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္းခ်ိန္

PRE CHORUS
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းတန္ခိုးမ်ား ပူပန္ျခင္းဝန္ထုပ္မ်ား
ရွက္ေၾကာက္ျခင္း ရႈံးနိမ့္ျခင္း အားလံုးၿပိဳပ်က္ၿပီ

CHORUS
ႏိုးထမႈျမစ္ စီးဆင္းလာၿပီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီ
ဖူလံုေပါမ်ားျခင္း ၾကြယ္ဝျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ား
ႏိုးထမႈျမစ္ စီးဆင္းလာၿပီ
ဝိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးသက္ေရာက္ေစၿပီ
ျငိမ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္အတူ
ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ရရွိေစၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.