တိတ္ဆိတ္မေနႏိုင္ေတးေရး- ဆရာရဲေက်ာ္သူ (SOH)

VERSE 1
သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္တိုး၀င္ ကၽြႏု္ပ္ရွိသမွ် သခင့္ထံ ပူေဇာ္ပါ၏ ကၽြႏု္ပ္အသက္လက္ခံပါ
သခင့္ရဲ႕မီးနဲ႕ ေတာက္ေလာင္ ဆိုးညစ္ျခင္းမ်ားကင္းေစ၊ အထံေတာ္ျမတ္အနား ခ်ဥ္းကပ္တိုး၀င္ခ်ိန္

PRE CHORUS
အို သခင့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေတာ္ ခ်စ္ျခင္းတို႕ ျပည့္လွ်ံေန ဦးခ်လို႕ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ေတာ့
သခင့္ရဲ႕ ဂ႐ုဏာေတာ္ တည္ၿမဲတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ မဆံုးႏိုင္ မခမ္းႏိုင္ အၿမဲစီးဆင္းေနေတာ့

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ရင္မွာ တိတ္ဆိတ္ မေနႏိုင္၊ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရင္း သခင့္ေရွ႕ေတာ္မွာ (ကိုယ္ေတာ္ထံပါး)
ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ ကၽြနု္ပ္ရဲ႕အရွင္သခင္ ယူေဆာင္ပါ ကၽြႏု္ပ္၌ရွိသမွ် ေပးအပ္ပူေဇာ္ (ကို္ယ္ေတာ္ရဲ႕အနား)
သခင့္ရဲ႕ အထံေတာ္

VERSE 2
ေတာက္ပလင္းလက္ ဘုန္းေတာ္ တန္ခိုးႀကီးလွတဲ့ လက္ေတာ္ စံုလင္ခိုင္ခံံ့ ထူးျမတ္လွ ေျခေတာ္
ညင္သာပ်ံ႕လြင့္ ထူးျခားတဲ့ အသံေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.