ခ်ီးမြမ္းမယ္ေတးေရး- ထန္ေသာင္
ေတးဆို- ထန္ေသာင္

VERSE 1
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ စိတ္ေတြဖယ္ထား
ဒုကၡ ေသာက ျပသဒါးေန႔ေတြ ျဖတ္သြား
ႏွလံုးသားထဲက ခ်ီးမြမ္းျခင္းအျပည့္နဲ႔

CHORUS
အို .. တေနကုန္ ခ်ီးမြမ္း မနားတမ္းခ်ီးမြမ္းမယ္
အို ဟုိ ဟို ခ်ီးမြမ္း ၀မ္းနည္းရတဲ့အခ်ိန္
ဒီတညလံုး ခ်ီးမြမ္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနရင္လည္း
ထာ၀စဥ္သာ ခ်ီးမြမ္းအသက္ရွင္မယ္

VERSE 2
ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ အသက္ရွင္သူအေပါင္း
အခက္အခဲ အတားအဆီးၾကားထဲ ဘုရားရွင္နဲ႔သြား
ကိုယ္ေတာ္ပါရင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔ အျပည့္နဲ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.