ရင္ခြင္မဲ့အျပစ္သားလူေတးေရး- အားထန္
ေတးဆို- အဇဲ

VERSE
ငါဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ
ဒီအခ်ိန္ဟာ ငါ့ရဲ႕ အေမွာင္ဆံုးအခ်ိန္
ရင္ခြင္ေပ်ာက္ အထီးက်န္သူ
ငါ့အနားမွာ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး
အေျဖကို ေဖြရွာလည္း မေတြ႕
ႀကံဳဆံုမယ့္ ေန႔သစ္ ငါမပိုဆိုင္ႏိုင္ဘူး
အေမွာင္ဖံုး စိတ္ဒဏ္ရာ မခံစားႏိုင္ဘူး

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ရယ္ ခ်စ္ရဲ႕လား
ဘာေၾကာင့္ ပစ္ထားလဲ သခင္
ေအာ္ေခၚသံ ၾကားရဲ႕လား
ခုိလံႈခြင့္ ေပးသနားမူပါ
ကိုယ္ေတာ္ရယ္ ခ်စ္ရဲ႕လား
ဘာေၾကာင့္ ေမ့ထားလဲ သခင္
အျပစ္ႏြံ၀ဲဂယက္မွာ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ဘူး
ဒုကၡပင္လယ္ရဲ႕ၾကားထဲ
ခံႏိုင္ရည္ ၀ိညာဥ္ခြန္အား ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား
ေတာင္းေလွ်ာက္လ်က္ပါ အျပစ္သားရဲ႕အသံ
ငါဘယ္လို ေက်ာ္ျဖတ္မလဲ
ဒီအခ်ိန္ဟာ ငါ့ရဲ႕ အေမွာင္ဆံုးအခ်ိန္
ရင္ခြင္မဲ့ အျပစ္သားလူ
ကိုယ္ေတာ္သာ အျပစ္မွ ကယ္တင္မယ့္သူ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.