လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္ေအာက္က်ဴးေတးဆုိ  - ထေရစီ

VERSE 1
လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္ေအာက္တြင္ ငါသည္ ခုိလႈံလုိေလ
ေနပူျပင္းေသာေဒသ၌ပင္ ေက်ာက္လံုးႀကီး ရိပ္လုိေပ
ေဒါသမုန္တုိင္းက်ေသာအခါ ေဘးေပါင္း ကြယ္ကာရာတည္း
ဝန္ေလးေသာသူ ဝန္ခ်ထားရာ ေမာသူနားရာ ျဖစ္သည္

VERSE 2
အုိ လံုၿခံဳေသာ ကြယ္ကာရာ အံ့ထူး တည္ခုိဖြယ္ေလ
အာဏာေတာ္ႏွင့္ ဘုရားေမတၱာ ေတြ႕ႀကံဳ ဆံုဆည္းရာေပ
ေရွးခါ ယာကုပ္ျမင္မက္သည္လုိ နိမိတ္ထူးျမတ္လွေလ
ေယ႐ႈ တုိင္ေတာ္ ေလွကားကဲ့သုိ႔ ေကာင္းကင္မွီရာျဖစ္ေပ

VERSE 3
ထုိတုိင္ေတာ္ျမတ္အေပၚတြင္ တစ္ရံတစ္ခါၾကည့္ေသာ္
ငါ့တြက္ေသခံ သဏၭာန္ေတာ္ပင္ ငါျမင္ သည္လုိ ထင္ေပၚ
ထုိသုိ႔ ျမင္တုိင္း မ်က္ရည္က်စဥ္ အံ့ဖြယ္ႏွစ္ခုေတြ႕သည္
အတုမရွိ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ယုတ္ည့ံျခင္းတည္း

VERSE 4
ထုိတုိင္ေတာ္ျမတ္အရိပ္သာ ငါခုိလႈံရာျဖစ္ေစ
မ်က္ႏွာေရာင္ျခည္ထြန္းေတာက္မူရာ ငါ၏ အလင္းျဖစ္ေလ
သုိ႔ျဖစ္ ေလာကီစည္းစိမ္ဆင္းရဲ အ႐ံႈးအျမတ္မထင္
ကုိယ္ျပစ္ကုိသာ ရွက္ရာျဖစ္ဖြယ္ တုိင္ေတာ္ ငါဝါၾကြားရာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.