မဆံုးေသာႏိုးထျခင္းေတးေရး- ခြါလ္ပီး

VERSE 1
၀ိညာဥ္ေတာ္မီးျဖင့္ ၾကြဆင္းကာ ေလာင္ကၽြမ္း
ဇာတိသေဘာမ်ား
ပူပန္႐ံႈးနိမ့္ျခင္းမ်ား ျပာက်
ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း ဖယ္ရွား

VERSE 2
၀ိညာဥ္ေတာ္မီးျဖင့္ ၾကြဆင္းကာျဖည့္ေပး
၀ိညာဥ္တန္ခိုးမ်ား
အလွ်ံပယ္ ေကာင္းႀကီးမ်ားအား ခ်ေပး
၀ိညာဥ္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းေတြေပး

PRE-CHO
၀ိညာဥ္ေတာ္ ယူေဆာင္လာၿပီ
၀ိညာဥ္ေတာ္ သယ္ေဆာင္လာၿပီ

CHORUS
အဆံုးမရွိေသာ ႏိုးထျခင္း ေရာက္ရွိလာၿပီ တစ္ႏိုင္ငံၿပီး တစ္ႏုိင္ငံ
ေဒသတစ္ခုၿပီး တစ္ခု ကူးစက္ေနၿပီ အရွိန္ဟုန္ျပင္းစြာနဲ႕
လူေသေတြ ထေျမာက္ မသန္သူေတြ လမ္းေလွ်ာက္
လူနာေတြ ပေပ်ာက္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တန္ခိုးနဲ႕
နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျပည့္လွ်ံေန ကၽြႏု္ပ္တို႕တိုင္းႏိုင္ငံ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.