ခ်ီးမြမ္းပါမည္ေတးေရး- ဆရာအုပ္စိုးကို (SOH)

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ သန္႕ရွင္း၊ အရာရာကို ဖန္ဆင္းသည္
ထာ၀ရထိတိုင္ ခ်ီးေျမွာက္မည္ ဘုန္းႀကီးဘုရင္ ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း

VERSE 1
ထူးဆန္းတန္ခိုးေတာ္မ်ား ႀကီးျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေနမည္
တေယာႏွင့္ေစာင္းကုိ တီးလ်က္ ကခုန္လ်က္ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းပါမည္

VERSE 2
ထြန္းလင္းေသာၾကယ္မ်ား ေနလတို႕ႏွင့္အတူ ခ်ီးမြမ္းပါမည္
သက္ရွိသက္မဲ့အေပါင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ထိုက္တန္မူသည္
အိုထာ၀ရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ ဘုန္းႀကီးဘုရင္ ကမၻာအဆက္ဆက္အထိ စိုးစံသည္

VERSE 3
အေသြးသြန္းျခင္းခ်ီးမြမ္း လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းပါမည္
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္း ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းပါမည္
အိုထာ၀ရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ အၿမဲတမ္း စိုးစံသည္ ကယ္လႊတ္ခဲ့ၿပီ အသက္ေပးခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.