သာယာေန႔ ေနာင္ကာလေတးဆုိ  - ေစာထူးလြယ္

VERSE 1
ေနထက္ထြန္းေတာက္ေသာ ျပည္ရွိေပသည္
ယံုျခင္းျဖင့္သာ ျမင္ႏုိင္ေသာေနရာ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဖုိ႔ အထက္၌ ထုိျပည္
ခမည္းေတာ္ အဘ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိ

CHORUS
သာယာေန႔ ေနာင္ကာလ
ထုိေနရာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕လိမ့္မည္
သာယာေန႔ ေနာင္ကာလ
ထုိေနရာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕လိမ့္မည္

VERSE 2
ဤသာယာ ကမ္းေျခ ယံုၾကည္သူမ်ား
ေမာပန္းျခင္းႏွင့္ကင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္၏ အလင္းေရာင္ျခည္မွာ
ျမတ္မဂၤလာခံ သီခ်င္းဆုိမည္

VERSE 3
ကုိယ္ေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္လွ်င္
ေန႔စဥ္ခံေသာ ေမတၱာေတာ္ျမတ္ကုိ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဘသနားျခင္းျဖင့္
အစဥ္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ျမြက္ဆုိ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.