ေစာင့္ထိန္းေတာ္မူလိမ့္မည္က်ဴးေတးဆုိ  - ေလးေလးဝါး

VERSE 1
ျဖစ္သမွ်မွာ မေၾကာက္ပါႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္
ေမတၱာေတာ္တြင္ ကိန္းဝပ္ေနလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္

CHORUS
ေစာင့္ထိန္းေတာ္မူလိမ့္မည္ ေန႔စဥ္ေလွ်ာက္ရာ ခရီးလမ္းမွာ
ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္ ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္

VERSE 2
ဒုကၡထဲမွာ စိတ္ပ်က္ေသာခါ ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္
သင့္လမ္းေပၚမွာ ေဘးေရာက္ေသာခါ ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္

VERSE 3
သင္လုိသမွ် ကုိယ္ေတာ္ေပးမည္ ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္
ေတာင္းသမွ်လည္း မျငင္းပယ္ၿပီ ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္

VERSE 4
အဘယ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္မဆုိ ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္
ရင္ခြင္ေတာ္တြင္ အားကုိးမွီခုိ ကိုယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.