သူခ်စ္လြန္းလို႔ေတးေရး- ထန္ေသာင္
ေတးဆို- ထန္ေသာင္

VERSE
ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာ လူသားတစ္ဦးမက်န္ဟာ
အျပစ္ဗြက္ႏြံထဲ နစ္မြန္းစဥ္
ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံနဲ႔ လြန္က်ဴး၍ ေပ်ာ္ေမြ႕စဥ္
နံေစာ္ေနလည္းပဲ ေပက်ံေနလည္းေလ
ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ ခ်စ္လို႕ေနဆဲ

CHORUS
သူခ်စ္လြန္းလို႕ သားေတာ္ေယ႐ႈကို
အပိုင္ေပးကာေစလႊတ္တယ္
ထာ၀ရအသက္ေပးတယ္
သူခ်စ္လြန္းလို႕ အသက္ကိုစေတးခံ
အျပစ္ငရဲမွ ကယ္လႊတ္တယ္
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေပးတယ္ ဟိုး..
ေယ႐ႈ

BRIDGE
မေကာင္းႏိုင္တဲ့ကၽြႏု္ပ္ အျပစ္နဲ႔ ျပည့္ကၽြႏု္ပ္
မျပည့္စံုတဲ့ကၽြႏ္ုပ္ မစြမ္းႏိုင္တဲ့ ကၽြႏု္ပ္
ၾကြယ္၀ကာ ျပည့္စံုေသာ သခင္အားျဖင့္ ျပည့္စံုၿပီ
ဟိုး.. ျပည့္စံုၾကြယ္၀ေသာကိုယ္ေတာ္ .. ေယ႐ႈ

ENDING
(ၾကြယ္၀ကာ ျပည့္စံုေသာ သခင္အားျဖင့္
ခပ္သိမ္းကို တတ္ႏိုင္ေသာသခင္အားျဖင့္)
ၾကြယ္၀ကာ ျပည့္စံုေသာ သခင္အားျဖင့္ ျပည့္စံုၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.