ၿမဲတည္ေက်ာက္က်ဴးေတးဆုိ  - မုိင္သင္းသင္းစုိး

VERSE 1
ၿမဲတည္ေက်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္ဖုိ႔ကြယ္ ခုိပါေစ ကုိယ္ေတာ္အထဲ
နံေတာ္ထဲက စီးေရေသြး ျပစ္အနာကုိ ၿငိမ္းေစ ေရ
ျပစ္ေျဖရွင္း ႏွလံုးေဆးေၾကာ ကုန္စင္ကယ္တင္ပါေစေသာ

VERSE 2
မ်က္ရည္မ်ား အစဥ္ယုိေစ စိတ္အားႀကီးမေလ်ာ့မေရြံ႕
ဤမွ်ပင္ အျပစ္မလြတ္ ကုိယ္ေတာ္သာ သနားကယ္ခၽြတ္
လက္ေတာ္၌ အဖုိးမပါ တုိင္ေတာ္ရင္းသာ ခ်ဥ္းကပ္ပါ

VERSE 3
ထြက္သက္ဝင္သက္႐ွဴစဥ္တြင္ မ်က္စိေသလ်က္စုေတ့လွ်င္
ျမင့္ေရႊဘံုသုိ႔ ပ်ံတက္ၾကြ ျဖဴပလႅင္ေတာ္ျမင္ရာမွ
ၿမဲတည္ေက်ာက္ကၽြႏ္ုပ္ဖုိ႔ကြယ္ ခုိပါေစ ကုိယ္ေတာ္အထဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.