ေလာကဧည့္သည္ေတးေရး-ေသာမတ္စ္
ေတးဆို- ေသာမတ္စ္ျမသြင္

VERSE 1
ကမၻာကို ဘယ္သူဖန္ဆင္းလဲ ၾကယ္ေတြလေတြ
သက္ရွိေတြနဲ႔ ေလာကလူေတြ ဘယ္လိုအစျပဳ
အဆံုးေတာ့ ဘယ္လိုရွိမယ္ ပိုင္ဆိုင္တာေတြ
အလံုးစံုတခ်ိန္မွာ စြန္႔ခြာသြားရမယ္ဆို
ဘယ္ဆီကို ေရာက္ၾကမယ္ အေျဖရွာမလြယ္

CHORUS
ေလာကဧည့္သည္ လူေတြအားလံုး ေလာကဧည့္သည္
အခ်ိန္တန္ရင္ အိမ္ျပန္ခရီးဘယ္ဆီမွာ မသိခဲ့ေလေတာ့
အနိစၥတရားရဲ႕ အႏိုင္ယူစိုးမိုးမႈေအာက္မွာ
ဆင္ျခင္စရာ အမွန္တရားေတာ့ လုိက္ရွာမယ္
(အခ်ိန္တန္ရင္ အိမ္ျပန္လမ္းကေလးေစာင့္ေနမယ္)

VERSE 2
ဒီလုိဒီပံုရွိမယ္ အၾကင္နာေလးေတြ တဖက္သတ္ဆိုလည္း
ႏႈတ္ဆိတ္၀န္ခံေနရျခင္းထက္
ဘုရားသေဘာအမွန္ကို ရွာမယ္ ပိုင္ဆိုင္သူဟာရွိတယ္
အလိုအေလ်ာက္သေဘာေတာ့ ျဖစ္ပ်က္မလာဘူး
ဒါေၾကာင့္လဲ အၾကႊင္းမရွိ အေျဖကို လိုခ်င္တယ္

CHORUS 2
ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အိမ္အျပန္လမ္းကေလး စိတ္ခ်ခဲ့ၿပီ
ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈဘုရား၏ ယံုၾကည္သူအတြက္
ရွိေနေတာ့ ႏႈတ္ထြက္ဂတိနဲ႔ အေျဖရယ္ အၾကႊင္းမရွိ
အနိစၥသားကို အခ်ိန္တန္ရင္
အိမ္ျပန္လမ္း အေရာက္ပို႔ေလၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.