အဓိကဘုရားသိေစဖို႔ေတးေရး- Lလြန္း၀ါ
ေတးဆို- Lလြန္း၀ါ

VERSE 1
ဒီေခတ္ႀကီးထဲ လူေတြအဆန္းသိပ္ထြင္ၾကတယ္
ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကမယ္ ဓနနဲ႔ဥစၥာ ေငြေၾကးအတြက္
(တကယ္ဆို ဘုရားသိဖို႔သာလိုတယ္
သူမ်ားေရွ႕ၾကြားရန္မလိုကြယ္
သူမ်ားထက္ႀကီးေအာင္လွဴၾကမယ္) ၂

VERSE 2
ဒါေနာက္တမ်ိဴးပါ ဘုရားရဲ႕အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ရင္း
ပင္ပန္းရင္ ေျပာေသးတယ္ မာရ္နတ္ကစံုစမ္းသတဲ့
တကယ္ဆို ဘုရားသိဖို႔သာလိုတယ္
သူမ်ားသိဖုိ႔ရန္မလိုကြယ္ သူမ်ားေနာက္ကြယ္က် ခုိကပ္မယ္
တကယ္ဆို ဘုရားသိဖို႔သာလိုတယ္
သူမ်ားသိဖို႔ရန္မလိုကြယ္ ဘုရားအတြက္

CHORUS
ရင္ဆိုင္ပါ ၾကမ္းတမ္းလည္း ဒီခရီးကို
အဓိကဘုရားသိေစဖို႔
ယံုၾကည္ပါ အၾကြင္းမဲ့ေမတၱာတရားကို
အဓိကဘုရားသိေစဖို႔
သက္၀င္ကာလွႈပ္ရွား အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္မလား
တကယ္ဆို အဓိက ဘုရားသိေစဖုိ႔

VERSE 3
ဒီအယူအဆေတြ ဘယ္လိုပဲကြဲ ကြဲပါေစ
အိုဖန္ဆင္းရွင္ ဖန္ဆင္းေပးထားတဲ့ သူခ်င္းပဲ
ဂိုဏ္းခဲြမ်ာေလၿပိဳလဲ မညီညြတ္ၾကတဲ့အခါ ၿပိဳလဲ

အိုဘုရားအတြက္ စုစည္းမယ္ စုစည္းမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.