ေယ႐ႈေၾကာင္းေအာက့္ေမ့ျခင္းက်ဴးေတးဆုိ  - Fanny

VERSE 1
ေယ႐ႈအေၾကာင္းေအာက္ေမ့ေသာခါ ရႊင္လန္းျခင္း ရွိပါ၏
သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ေတာ္ေရွ႕၀င္ၿပီးမွ သာ၍ ရႊင္လန္းလိမ့္မည္

VERSE 2
ေယ႐ႈဟူေသာ နာမေတာ္ထက္ သာ၍ ျမတ္ေသာအမည္
ေျမႀကီးေပၚမွာ ေကာင္းကင္ဘ၀ဂ္ ရွာ၍ မေတြ႕ႏုိင္သည္

VERSE 3
ေၾကမြသူ၏ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ၿငိမ္းသူ၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း
ရွာ၍ ေတာင္းပန္ေသာသူတုိ႔အား ဘယ္ေလာက္ေမတၱာခ်စ္ျခင္း

VERSE 4
သုိ႔ေသာ္ ေတြ႕ျမင္ေသာသူတုိ႔အား သြန္းေလာင္းေသာေက်းဇူးေတာ္
မေရမတြက္ မတုိင္းႏုိင္ပါ အုိ အျမတ္ဆံုးေယ႐ႈ

VERSE 5
ရွင္ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္မွတပါး ၀မ္းသာစရာမရွိ
ယခုဘ၀ ေနာင္ကပ္ကာလ ခ်ီးမြမ္းရွိေစသတည္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.