စြန္႔ပစ္၍ မထားေတးဆုိ  - သရဖီတင္

VERSE 1
လွ်ပ္စစ္ျပက္ျခင္းကုိ ျမင္ရၿပီ မုိးခ်ဳန္းသံလည္း ၾကား၏
ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝိညာဥ္ကုိ ေအာင္ရန္ အျပစ္လႈိင္းလုိခတ္သည္
ခုခံ၍ တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ရန္ ေယ႐ႈမိန္႔သံၾကား၏
တစ္ေယာက္တည္း သင့္ကုိ ဘယ္ခါမွ် ငါသည္ စြန္႔ပစ္၍မထား

CHORUS
(သင့္တစ္ေယာက္တည္းသာ စြန္႔ပစ္၍ မထား
ကတိေတာ္ရွိသည္ကား ငါသည္ စြန္႔ပစ္၍မထား)

VERSE 2
ေလာကစံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား မုန္တုိင္းလုိ တုိက္လ်က္လာ
ကယ္ခၽြတ္ပုိင္ရွင္သည္ အနားမွာ ရပ္ေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာရ
ေလာကမိတ္ေဆြမ်ား စြန္႔ေသာခါ ေဘးမွ ကုိယ္ေတာ္ကြယ္ကာ
တစ္ေယာက္တည္း သင့္ကုိ ဘယ္ခါမွ် ငါသည္ စြန္႔ပစ္၍ မထား

VERSE 3
စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ရာ ခ်ဳိင့္ထဲမွ စုိးရိမ္ျခင္းလမ္းေလွ်ာက္သြား
လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္ေလးေသာခါ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ မစ
ကၽြႏ္ုပ္ေျခကုိ မကူညီလွ်င္ တုိင္ေတာ္ပစ္ခ် ထားခ်င္
တစ္ေယာက္တည္း သင့္ကုိ ဘယ္ခါမွ် ငါသည္ စြန္႔ပစ္၍ မထား

VERSE 4
ေတာင္ေပၚမွာ ကုိယ္ေတာ္ေသခံၿပီ နံေဘးကုိ ထုိးေဖာက္သည္
ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္တြက္တာ ေသြးေတာ္ျမတ္ကုိ သြန္းရွာ
ေကာင္းကင္ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္၍ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေစာင့္လ်က္ေန
တစ္ေယာက္တည္း သင့္ကုိ ဘယ္ခါမွ် ငါသည္ စြန္႔ပစ္၍ မထား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.