ေက်းဇူးေတာ္မွတပါးေတးေရး- ကနဲ

VERSE
ကၽြႏု္ပ္အသက္အတြက္ အသက္ေပးသူ
ကၽြႏု္ပ္အျပစ္အတြက္ ကိုယ္စားထမ္းရြက္ေလသူ
ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ရဲ႕အဆိုးမ်ား လြင့္ေစတဲ့သူ
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေပးသူ
သခင့္ရဲ႕ ဂရုဏာတရား အျပည့္၀ခံယူ
ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ရဲ႕အဓိပၸယ္ ျပည့္ေစတဲ့သူ

CHORUS
အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဘုရား ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာ ထာ၀ရပါ
ေျမမႈန္႕ထဲမွ ကၽြႏု္ပ္အားေရြးႏႈတ္ျခင္းက သခင့္အတြက္ပါ
ေယ႐ႈရွင္ ကို္ယ္ေတာ္တစ္ပါးသာ
ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေစပါ
အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက် ဘယ္လိုအရာေတြ ႀကံဳေတြ႕လာ
ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အနားနား အၿမဲတမ္းရွိျခင္းက တစ္သက္စာ
ဒီဘ၀မွာ ေက်းဇူးေတာ္မွတစ္ပါး
အျခားေသာမဂၤလာ ကၽြႏု္ပ္၌မရွိပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.