၀ိညာဥ္ေတာ္မစပါေတးေရး- ႏိုးပုမ္
ေတးဆို- ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

VERSE 1
ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ကိုင္း
ဗ်ိဳင္းနားလို႕ကိုင္းရတယ္
ယံုၾကည္သူေတြ ဘာေၾကာင့္ကိုင္း
စာတန္နားလို႔ ကိုင္းတာလား
ခက္ခဲမႈ ရင္ဆိုင္ရရင္
အ႐ႈံးေပးလို႔ ကိုင္းရတယ္
အလိုေတာ္အတိုင္း ဆုမေတာင္းႏိုင္လို႔
၀ိညာဥ္ေရးရာ ညွိဳးႏြမ္းေနၿပီ

CHORUS
၀ိညာဥ္ေတာ္ရွင္ဘုရား မစေတာ္မူပါ
သခင့္ေျခရာအတိုင္း လုိက္ေလွ်ာက္တတ္ေစပါ
ခြင့္လႊတ္တဲ့သခင့္ႏွလံုးသား
တို႔ရဲ႕ရင္မွာ ျဖည့္ကာ
သခင့္ရင္မွာ တိုးေ၀ွ႕ေစပါ

VERSE 2
ဘ၀ဒဏ္ရာၾကားမွာ ခ်ီးမြမ္းရင္း သီခ်င္းေလးဆို
ယံုၾကည္သူအတြက္ ေယ႐ႈဘုရားသာ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအလင္း တစ္ခုပါပဲ
ဒဏ္ရာၾကားက ေယ႐ႈဘုရား
ခြင့္လႊတ္ျခင္းေပးခဲ့တယ္
လူေတြႀကံဳရ ဒုကၡေတြကို
ေယ႐ႈဘုရားသခင္ သိကၽြမ္းေနတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.