ကၽြႏ္ုပ္သည္ မိတ္ေဆြေတြ႕ၿပီက်ဴးေတးဆုိ  - သက္စုလႈိင္

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္္ေတြ႕ၿပီ မိတ္ေဆြေတြ႕ၿပီ မသိမီခ်စ္ေတာ္မူ၏
ေမတၱာေတာ္ႀကိဳးႏွင့္ ေသြးေဆာင္သည္
ထုိႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ေဆာင္၏
ကၽြႏု္ပ္၏ ႏွလံုးကုိ ပတ္စည္း ဘယ္သူမွ မျဖည္ႏုိင္ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္အကၽြႏ္ုပ္အား ပုိင္သ အစဥ္မျပတ္ထာဝရ

VERSE 2
ကၽြန္ုပ္ေတြ႕ၿပီ မိတ္ေဆြေတြ႕ၿပီ ကယ္ရန္ေသခံေသြးသြန္း၏
အသက္ေရကုိ ေပးသည့္အျပင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ကုိ ေပးမူလွ်င္
ကၽြႏ္ုပ္ပုိင္ရာ ဘာမွ်မရွိ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္သာဆုိင္သတည္း
ႏွလံုးခြန္အား အသက္ဥစၥာ ကုိယ္ေတာ္စဥ္လွ်င္ ပုိင္မူပါ

VERSE 3
ကၽြန္ုပ္ေတြ႕ၿပီ မိတ္ေဆြေတြ႕ၿပီ ဘုန္းတန္ခုိးလံုးစံုရွိသည္
ေကာင္းကင္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္သြားစဥ္ခါ အိမ္ေတာ္သုိ႔ပုိ႔မည္မွန္ပါ
ထာဝရဘုန္းေတာ္ရပ္ေဝးမွ အားေပးလ်က္ ထြန္းေတာက္ေနပါ
ယခုေစာင့္လ်က္လုပ္ေဆာင္တုိက္ေန ေနာက္ေနာင္ၿငိမ္သက္စံရေခ်

VERSE 4
ကၽြန္ုပ္ေတြ႕ၿပီ မိတ္ေဆြေတြ႕ၿပီ ၾကင္နာခ်စ္ခင္သိမ္ေမြ႕သည္
အႀကံေပး လမ္းျပရန္စြမ္းေပ ကြယ္ကာရန္ တန္ခုိးႀကီးေလ
ထုိမွ်ခ်စ္ေသာ အရွင္ထံမွ ခြဲႏုိင္တန္ခုိးမရွိပါ
အသက္ေသျခင္း ငရဲေလာက ဘယ္ရာမွ်မခြဲႏုိင္ၾက

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.